Stichting SIPOR
 
Nieuws
Werken bij SIPOR
Intranet
Links

Contactgegevens

Bezoek- en correspondentieadres:
Paradijsplein 1
3034 SL Rotterdam

Telefoon:
010 - 495 15 80

Identiteit

SIPOR ziet identiteit als een dynamisch proces in een veranderende samenleving. Onze identiteit wordt bepaald door het geloof in God en het gezag van de Koran en de daarvan afgeleide Soenna. Hieruit vloeit onze visie voort op onderwijs, opvoeding, vorming en het kind zelf, maar ook op het personeelsbeleid.

 

Wij zien ieder kind als uniek schepsel met unieke gaven, talenten en eigenschappen. Het is onze taak te werken aan een optimale ontplooiing hiervan. Door middel van het godsdienstonderwijs houden we de leerlingen voor wat God van ons vraagt en dragen we Islamitische waarden en normen over.

 

De identiteit is ook herkenbaar in het feit dat de SIPOR-scholen een gemeenschap willen zijn waar met en van elkaar geleerd wordt, als tegenwicht van individualisering. Wij zien onze scholen als oefenplek voor gemeenschap en solidariteit.

 

Op grond van de Koran heeft SIPOR negen waarden hoog in haar vaandel staan: 1. Godsbesef, 2. Verdraagzaamheid, 3. Rechtvaardigheid, 4. Zelfbeschikking, 5. Kwaliteit, 6. Transparantie, 7. Samenwerking, 8. Soberheid 9. Bescheidenheid en schaamte. Hoe deze waarden in ons onderwijs zichtbaar worden is uitgewerkt in de onderstaande statements.

 

We stellen het kind centraal

Ieder kind van wie de ouders zich aangetrokken voelen tot Islamitisch onderwijs is welkom bij SIPOR. De talenten van het kind vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Onze begeleiding en zorg zijn erop gericht deze talenten maximaal tot ontwikkeling te laten komen. Daarbij stimuleren we niet alleen talenten op het cognitieve vlak, maar ook die op emotioneel, fysiek en spiritueel gebied. Wanneer een leerling zorg nodig heeft die wij zelf niet kunnen bieden, helpen we deze te vinden. 

 

We bieden elkaar zorg

Er zijn voor je naaste is een heel belangrijke Islamitische kernwaarde. Wij vertalen dat in goede leerlingenzorg en goed personeelsbeleid. Maar het komt ook tot uiting in de kleine dingen, de manier waarop we met elkaar omgaan en de sfeer die we op onze scholen creëren.

 

We zijn gericht op samenwerking

Onderwijs is tegenwoordig teamwork. Daarom gaan wij uit van partnership. We betrekken de ouders actief bij de ontwikkeling van hun kinderen. De schoolteams voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het klimaat en de prestaties op school. We werken ook samen met diverse andere onderwijsinstellingen en gemeentelijke instellingen. Op die manier zorgen we voor één geheel van leren en zorg.

 

We zijn gericht op kwaliteit

We ontwikkelen ons tot een professionele organisatie waar het onderwijs van hoge kwaliteit is en kinderen en personeel zich uitgedaagd voelen. Op elk niveau van de organisatie stellen we doelen en evalueren we de kwaliteit van product en proces.

 

We zijn toekomstgericht

Onderwijs is per definitie gericht op de toekomst, omdat we jonge mensen begeleiden in hun ontwikkeling. We zijn vernieuwend, maar zonder verworvenheden en bestaande kwaliteit te verwaarlozen.

 

We spelen actief in op maatschappelijke ontwikkelingen

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de context van de Nederlandse samenleving. Daarom formuleren wij antwoorden op vragen die de samenleving ons stelt. Daartoe behoort dat we kinderen verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen en leren hun eigen mening te verwoorden en eigen initiatieven te nemen. Zij zijn immers zelf (mede)verantwoordelijk voor hun eigen toekomst. Door aandacht te besteden aan het milieu, mensenrechten en de verdeling van welvaart in de wereld maken we onze kinderen bewust van hun verantwoordelijkheid voor de schepping.


Disclaimer