Stichting SIPOR
 
Nieuws
Werken bij SIPOR
Intranet
Links

Contactgegevens

Bezoek- en correspondentieadres:
Paradijsplein 1
3034 SL Rotterdam

Telefoon:
010 - 495 15 80

Ouders

Ouders/verzorgers zijn belangrijk binnen de stichting SIPOR. Zij vertrouwen hun kind(eren) toe aan een school van onze stichting. Wij willen graag samenwerken aan goed onderwijs en opvoeden.


MR, GMR en OR

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat voor de helft uit ouders/verzorgers. De MR houdt zich o.a. bezig met het bespreken van de algemene gang van zaken binnen de school en is betrokken bij de sollicitatieprocedure voor nieuw personeel. Uit elke MR heeft tevens één ouder/verzorger zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Ook heeft elke school van onze stichting een ouderraad (OR). De ouderraad heeft een coördinerende rol bij allerlei activiteiten binnen de school, zoals medewerking bij gebed, feesten, pleinwacht en nog vele zaken meer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.


Informatie voor ouders/verzorgers

Elk jaar geeft elke school een schoolgids uit. In deze schoolgids vindt u allerlei relevante informatie over onder andere vakanties en personeel.

Elke school informeert de ouders/verzorgers over de schoolvorderingen van hun kind(eren) via een rapport en de rapportbespreking met de leerkracht. Ook geeft elke school regelmatig een nieuwsbrief en/of een schoolkrant uit.

Uiteraard is het altijd mogelijk om een gesprek met de leerkracht of de directeur van de school te hebben. We vinden de communicatie tussen de ouders/verzorgers en de school onmisbaar.

Op alle scholen wordt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van het onderwijs. Bestuur en medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Vergissingen en fouten zijn echter niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kan ongenoegen ontstaan. U kunt dit het beste direct met de betreffende persoon en leidinggevende bespreken. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom bij de groepsleerkracht of de directie na schooltijd. Vindt u dit niet voldoende, dan is het mogelijk een klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon of in het uiterste geval een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

Voor de klachtenregeling verwijzen wij u naar de scholen.


Disclaimer